Tekst alternatywnyTekst alternatywny Tekst alternatywny

Struktura Akcjonariatu:


Oznaczenie akcjonariusza:

PH „Maks” Sp. z o.o.

11 229 399 sztuk akcji - 23,30% kapitału zakładowego


Mateusz Jujka

3.166.111 sztuk akcji - 6,57% kapitału zakładowego

Na kapitał zakładowy Pylon S.A. składa się:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.862.873,2 [słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy] i dzieli się na:

 1. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000zł (sto tysięcy złotych);
 2. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);
 3. 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 90.000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
 4. 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 275.000 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy);
 5. 1.825.640 (jeden osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 182.564 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote);
 6. 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);
 7. 6.617.054 (sześć milionów sześćset siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 661.705,40 zł (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć złotych czterdzieści groszy);
 8. 13.536.038 (trzynaście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 1.353.603,80 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzy złote osiemdziesiąt groszy).
 9. 3.692.498 (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o łącznej wartości nominalnej 369.249,80 zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy),
 10. 285.680 (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o łącznej wartości nominalnej 28.568 zł (dwadzieścia osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych),
 11. 15.590.887 (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii T, o łącznej wartości nominalnej 1.559.088,70 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt groszy).


Wartość nominalna każdej akcji spółki wynosi 0,1 złotych.