Tekst alternatywnyTekst alternatywny Tekst alternatywny

Struktura Akcjonariatu:


Akcjonariat.png


Na kapitał zakładowy Pylon S.A. składa się:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.862.873,2 [słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy] i dzieli się na:

  1. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000zł (sto tysięcy złotych);
  2. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);
  3. 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości 90.000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
  4. 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości 275.000 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy);
  5. 1.825.640 (jeden osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości 182.564 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote);
  6. 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);
  7. 6.617.054 (sześć milionów sześćset siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 661.705,4  [sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć złotych czterdzieści groszy];
  8. 13.536.038 (trzynaście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 1.353.603,8  [jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzy złote osiemdziesiąt groszy].


Wartość nominalna każdej akcji spółki wynosi 0,1 złotych.Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 1.131.000 (jeden milion sto trzydzieści jeden tysięcy złotych) Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.